Montagebetingelser

Montagebetingelser

FORBEHOLD

Det forudsættes, at montagearbejdet kan udføres i en ubrudt proces uden afbrydelser, der er udenfor Hjemsted Import og Handel A/S’ kontrol. Hvis forholdene ikke er som aftalt, forbeholder vi os retten til at udsætte arbejdet, og der vil blive faktureret særskilt for forbrugt tid og transport. Eventuelt ekstra arbejde vil blive afregnet efter Hjemsted Import og Handel A/S’ standard timeløn, 599kr inkl. Moms, og kørselsomkostninger vil være i overensstemmelse med vores standard pris pr. kilometer, 4kr. Skulle det ske, at vi støder på hindringer, vil vi altid i samarbejde med dig som kunde, aftale videre forløb. Der vil aldrig komme ekstra udgifter, uden at det er aftalt med kunden på forhånd.

Ved opsætning af hegn arbejder vi ikke efter AB 92, AB 19 eller AB forbruger m.m., og vores virksomhed kan ikke blive holdt op imod disse regler. Årsagen er, at vi ofte arbejder med mindre projekter, såsom som opsætning af 20 meter hegn eller lignende produkter og ikke større byggerier.

MONTAGEOMRÅDET

Det forventes, at området er plant og beskåret for grene, samt ryddet for murbrokker, gammel beton, jern og lignende, så Hjemsted Import og Handel A/S uden hindringer kan benytte vores normale montagemateriel som pælebor osv. Vi kræver desuden at vores montører skal have adgang til el og vand.

Anvisning og afsætning af montageområdet, rydning/beskæring er ikke inkluderet i Hjemsted Import og Handel A/S opgave, medmindre andet er skriftligt aftalt. Montageområdet skal være afklaret i forhold til skel. Skelsten kan som regel findes. Montageområdet skal være afklaret i forhold til afstand og højde til naboskel og evt. offentlige veje og stier.

JORDFORHOLD

Prisen er baseret på, at projektet kan opsættes under normale jordbundsforhold uden hindringer som kabler, trærødder, flisebelægning eller lignende. Eventuelle forsinkelser eller behov for ekstra maskinel eller håndgravning vil blive faktureret separat. Hvis produktet placeres i ujævnt terræn, er det bygherrens ansvar at stabilisere jordforholdene for at undgå jordskred eller lignende efter opstillingen.

TERRÆN

Større niveauforskelle vil resultere i en "trapning" af hegnet og vil, medmindre andet er skriftligt aftalt, ske i overensstemmelse med terrænet. Ved opsætning af hegn, er der i opsætningsprisen kun inkluderet en enkelt tilpasning af hegnsfag pr. hegnslinje. Det vil altid være det sidste fag der bliver tilpasset.

BORTSKAFFELSE

Opgravet jord vil enten blive udjævnet på stedet af Hjemsted Import og Handel A/S eller deponeret i umiddelbar nærhed, medmindre der er indgået særskilt aftale. Hjemsted Import og Handel A/S er ansvarlig for bortskaffelse af affald fra materialer, ej overskydende jord og sten.

REETABLERING

Bygherren bærer ansvaret for reetablering af beskadiget belægning, beplantning eller lignende samt eventuelle køreskader. Optagning af fliser, hvor stolper skal monteres, er inkluderet i prisen, dog genetablerer montøren ikke disse. Afretning af terræn og udjævning af kørespor efter montage og materiel er ikke inkluderet i entreprenøropgaven.

TILPASNING AF HEGNSFAG

Der er som udgangspunkt kun beregnet et tilpasningsfag pr. hegnslinje, så montøren tilpasser ikke alle hegnsfag, for at få det til at gå op.

OPMÅLING

Fejl i de angivne mål i tilbuddet, der medfører manglende materiale, skal straks meddeles til Hjemsted Import og Handel A/S. Dette vil resultere i en ekstraregning for materialer og mandskabstimer, der beregnes per påbegyndt time. Ved behov kan der aftales et nyt montage-tidspunkt afhængigt af omfanget af fejlen.

LER OPLYSNINGER

Det er bygherrens ansvar at levere oplysninger om ledninger og forsyningslinjer samt angive deres placering. Eventuelle skader som følge af manglende anvisninger er ikke Hjemsted Import og Handel A/S’ ansvar. Bygherren har ansvaret for at vurdere, om der kræves tilladelse til gravearbejdet på arbejdsstedet. Hvis der ikke gives besked eller oplysninger, anses det for, at der ikke er behov for eller krav om noget af det ovenstående.

TRAFIKPLANLÆGNING

Eventuelle behov for afspærringer ved vejmyndigheder eller udarbejdelse af trafikplanlægning, samt behov for materiel i forbindelse med efterfølgende afspærringer, er ikke inkluderet i entreprenørens samlede pris.

SKADER

Erstatningskrav, krav om forholdsmæssigt afslag eller lignende mod Hjemsted Import og Handel A/S, herunder for lov- og ulovbestemt produktansvar og forsinkelse, begrænses på enhver måde til den forsikringsdækning, som Hjemsted Import og Handel A/S faktisk opnår på det pågældende tidspunkt. Ved mangler ved Hjemsted Import og Handel A/S’ ydelser hæfter Hjemsted Import og Handel A/S dog kun op til fakturabeløbet for den mangelfulde ydelse eksklusive moms. Under alle omstændigheder hæfter Hjemsted Import og Handel A/S ikke – heller ikke ved forsinkelse – for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab.

TVISTER

Eventuelle tvister mellem parterne afgøres ved de almindelige domstole med Retten i Sønderborg som rette værneting.

FORCE MAJEURE

Hjemsted Import og Handel A/S påtager sig ikke ansvar for forsinkelser som følge af ekstraordinære begivenheder udefra, som Hjemsted Import og Handel A/S ikke har kontrol over, herunder krig, oprør, terrorhandlinger, usædvanlige naturbegivenheder og lignende.

AFSLUTTET MONTAGE:

Efter afsluttet montage, vil vores montør påsætte et lille aluminiumsskilt på det opsatte projekt, hvor man kan finde kontaktoplysninger til Hjemsted Import og Handel A/S.

Du har 2 års reklamationsret på opsætningen, dog tages der forbehold for nedenstående:

·         Skader som følge af storm, lynnedslag eller skybrud:

Har du oplevet skader på dit produkt, kan du med fordel besøge forsikringsvejret.dk og indtaste dine adresseoplysninger.

Hvis der i perioden, da skaden skete, har været vindstød på over 17,2 m/s, har der været storm i dit område. Det betyder at du her skal kontakte dit forsikringsselskab for nærmere afklaring.

Hvis du har fået en skade, der skyldes voldsomt vejr – skybrud, storm eller lynnedslag - skal du altid kontrollere dine egne forsikringsbetingelser for at se, hvordan du er dækket igennem dit forsikringsselskab.